Home 2017-10-20T01:43:56+02:00

Welkom op de site van Jeugd Plus

Jeugd Plus biedt pedagogische hulpverlening aan ouders en kinderen tot 18 jaar vanuit de WMO.

Over Jeugd Plus

Over Jeugd Plus

Voorstellen

Ik ben Sumeyra Yazir, pedagoge (afgestudeerd in 2008) en moeder van een prachtige dochter. Mijn specialisatie is mishandeling & misbruik. De afgelopen jaren heb ik als behandelaar en zorgmanager gewerkt bij de GGZ en de thuiszorg. Momenteel ben ik nog steeds werkzaam als Manager Maatschappelijk Ondersteuning bij een grote en bekende thuiszorginstelling te Den Haag.

Tijdens mijn werkervaring heb ik bemerkt dat ouders het lastig vinden om te praten over opvoedingsproblemen. Er heerst een taboe over het onderwerp, ongeacht de cultuur. Veel ouders/verzorgers durven hun zorgen niet te uiten en weten tevens hun weg niet te vinden in de hulpverlening. Simpelweg gezegd; men ziet door de bomen het bos niet meer. Ook zijn ze bang om bestempeld te worden als ‘slechte ouders’ als zij te kort komen in de opvoeding. ‘Eenmaal bestempeld = altijd bestempeld’ is de gedachtegang. Door de vraag voor individuele hulp van deze ouders heb ik besloten om Jeugd Plus op te zetten.

Jeugd Plus wil ouders helpen om het pedagogisch besef te vergroten en de problematiek bespreekbaar te maken. Daarnaast is Jeugd Plus voor kinderen en jongeren die kampen met ontwikkelingsproblemen. Het oplossen van deze vraagstukken vergelijk ik met de raden van een horloge. Als één rad een positieve draai krijgt dan draait heel het systeem met deze mee. Wanneer ouders, die cruciaal zijn in de opvoeding, de juiste ‘touch’ krijgen van ondersteunende hulpverleners dan zullen ook zij dit door laten werken in hun opvoeding. Om deze redenen vind ik het leggen en onderhouden van relaties met kind/jongeren (dus de jeugdige), ouders en ondersteunende instanties doorslaggevend. Daarom kiest Jeugd Plus (waar mogelijk) voor een gezinsaanpak oftewel voor een systeemaanpak.

*Klik op de foto voor mijn Linkedin pagina met een uitgebreide C.V.

Jeugd Plus is een vervolginitiatief van Stichting A+, die in 2010 is opgericht. Stichting A+ verzorgde opvoedingsondersteuning door middel van trainingen en bijeenkomsten aan ouders en leerkrachten. Jeugd Plus is ontstaan door een toenemende vraag van ouders voor individuele begeleiding.

 Laatste gevolgde trainingen/cursussen

 • Motiverende gesprekken
 • Leergang diversiteit & cultuursensiviteit
 • Masterclass Kindertekeningen lezen & begrijpen
 • Gespreksvoering
 • Signaleren van kwetsbare mensen
Bijzondere aanpak

Bijzondere

aanpak

Ieder kind vertoont wel eens probleemgedrag, ook als er sprake is van een normale ontwikkeling. Er hoeft nog geen probleem te zijn. Dat betekent dat bepaald gedrag bij een kleuter als normaal kan worden beschouwd, terwijl hetzelfde gedrag bij een puber als problematisch wordt gezien. Jeugd Plus kenmerkt haar hulpverlening volgens de volgende speerpunten.

Cultuursensitieve benadering

De ouders, die veelal de Nederlandse taal niet machtig zijn en waarvan de kinderen in meerdere culture opgroeien, ervaren meer moeilijkheden om het gedrag van hun kinderen in de goede banen te kanaliseren. Het probleem bespreekbaar maken met de leerkracht is ook vaak geen optie. Bovendien missen deze jongeren vaak steun vanuit hun eigen leefomgeving. Hierdoor blijven ze onnodig lang met het probleem rondlopen totdat het probleem dusdanig escaleert waardoor hulp vaak op meerdere fronten ingeschakeld moet worden.

Bovendien kan het gedrag van een kind anders geïnterpreteerd worden door diverse culturen. Ook kunnen de ouders een andere opvoedingsstijl genoten hebben dan de opvoeding die ze aan hun kinderen geven. Vooral bij migrantengezinnen zie je dat meerdere opvoedingsstijlen en verschillende normen en waarden worden gehandhaafd. Als hulpverlener is het juist belangrijk om open te staan en te begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in de opvoeding.

Oorzaak en gevolg

Problemen kunnen een gevolg zijn van andere problemen. Sommige jongeren hebben bijvoorbeeld een risicovolle vriendenkring en komen via hun vrienden in aanraking met drugs. Een ander voorbeeld: een kind dat een traumatische ervaring heeft gehad, kan als gevolg daarvan stemmingsproblemen hebben. Bij Jeugd Plus kijken we goed naar zowel het ‘oorzaakprobleem’ als het ‘gevolgprobleem’ om duidelijkheid te krijgen over het ontstaan en nasleep van het probleem. Dit noemen wij ‘achter het gedrag kijken’.

Verleden en heden

Problemen die in het verleden hebben plaatsgevonden, indien deze relevant zijn voor de hulpverlening, worden goed in kaart gebracht. Bijvoorbeeld: als er bij een kind van tien jaar in het verleden sprake was van hechtingsprobleem, wordt dit bij de hulpverlening meegenomen indien de gevolgen daarvan nu nog een rol spelen. Vaak zie je dat kinderen en/of ouders met emotionele bagage lopen uit het verleden en kunnen daardoor niet meer in het hier en nu denken en/of handelen. Jeugd Plus besteedt daar de benodigde aandacht aan zodat men het dagelijkse leven weer kan oppakken.

Werkwijze

Werkwijze

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) geeft regels om door middel van algemene en maatwerkvoorzieningen mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten functioneren.

Wilt u graag weten of Jeugd Plus iets voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Op basis van uw situatie en uw hulpvraag kijken wij samen of u in aanmerking komt voor een indicatie bij de gemeente. Vervolgens komt er een medewerker van het wijkteam/jeugdteam bij u op huisbezoek om te indiceren of u echt zorgbehoevend bent en voor welk tijdsbestek. Vervolgens stelt Jeugd Plus samen met u een zorgleefplan op afgestemd op uw behoefte en wensen. Jeugd Plus werkt met het CAP-J classificatiesysteem bij het onderzoeken en verkennen van de problematiek.

Jeugd Plus levert alleen de functie individuele begeleiding.

Budget en eigen bijdrage

Persoonsgebonden Budget

Jeugd Plus werkt vanuit de Wmo voorlopig alleen met PGB (persoonsgebonden budget). Dat komt omdat Jeugd Plus nog geen contract heeft met de gemeente. De ondersteuning wordt tevens wel betaald door de gemeente. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. Bij jeugdhulp heet dit ouderbijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen. Of u een eigen bijdrage betaalt, hangt af van het soort PGB dat u heeft. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage met gegevens van de Belastingdienst. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Voor welke problemen kunt u bij Jeugd Plus terecht?

Jeugd Plus helpt u graag met problemen zoals…

Gezin en opvoeding

 • Gebrek aan warmte in ouder-kind relatie
 • Hechtingsproblematiek
 • Problemen bij scheiding ouders
 • Problemen met omgangsregeling en/of gezagrelaties
 • Pedagogische onwil
 • Problemen met ondersteuning, verzorging en beschermen van kind
 • Problematische gezinscommunicatie
 • Ontoereikende opvoedingsvaardigheden
 • Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak
 • Misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing
 • Instabiele opvoedingssituatie
 • Problemen in het sociaal netwerk
 • Overmatige stress ouder
 • Jeugdige in de rol van ouder (parentificatie)
Meer aanbod

Psychosociaal functioneren

 • Introvert gedrag
 • Angstproblemen
 • Druk en impulsief gedrag
 • Aandachtsproblemen
 • Lage zelfbeeld 
 • Lage zelfvertrouwen
 • Overmatige stress
 • Problemen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling

 • Problemen met schoolprestaties/leerproblemen
 • Problemen met sociale aanpassingsvermogen
 • Sociale vaardigheidsproblemen
 • Zwakbegaafdheid

Jeugdige en omgeving

 • Problemen op school of werk
 • Risicovolle vriendenkring
 • Gebrekkig sociaal netwerk
 • Motivatieproblemen (spijbelen)
 • Problemen met hiërarchiesche relaties (leerkracht, werkgever)
Aanmelden

Aanmelden

  Wij streven eraan om uw bericht binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

  GET IN TOUCH

  Contact

  Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

   Wij streven eraan om uw bericht binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

   Adres: Putselaan 113B
   3072 CD Rotterdam

   T: 06-22774200

   W: www.jeugdplus.nl

   E: info@jeugdplus.nl

   KvK: 69641757

   Openingstijden
   Het kantoor is op werkdagen geopend en bereikbaar van 9.00 tot 17.00. Wilt u langskomen? Bel even om een afspraak te maken, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Na deze tijden, in het weekend en feestdagen zijn we voor spoedzaken telefonisch bereikbaar via het bovenstaand telefoonnummer.